Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Sukladno članku 77. stavku 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21), LIPKOM SERVISI d.o.o. provodi javno savjetovanje u trajanju od 30 dana u vezi Nacrta prijedloga Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Lipovljani. Na Nacrt prijedloga Cjenika zainteresirane osobe mogu najkasnije do 03.04.2022. godine dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: LIPKOM SERVISI d.o.o., Kutinska 4, 44322 Lipovljani ili na e-mail adresu info@lipkom-servisi.hr

Nacrt Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Lipovljani

OBRAZAC - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću